સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ વડોદરા ભરતી 2023 @dgps.gujarat.gov.in/

સરકારી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ વડોદરા ભરતી 2023: આ ભરતી હેઠળ બુક બાઈન્ડર, ઓફસેટ મશીન માઇન્ડર, ડેસ્કટોપ પબ્લિશિંગ ઓપરેટર અને ઓફિસ ઓપરેશન એક્ઝિક્યુટિવ ની ભરતી માટે જાહેરાત કરી છે

error: Content is protected !!