આ 142 મોબાઈલમાં જ 5G નેટવર્ક સપોર્ટ કરશે.

5G નેટવર્ક સપોર્ટ ફોનની યાદી: ભારતના અમુક શહેરોમાં 5જી નેટવર્ક કમળા લોન્ચ થયું હોય. લોકો તેનો વપરાશ કરવા માટે ઉત્સુક છે. પરંતુ ઘણા મોબાઇલમાં 5g નેટવર્ક સપોર્ટ કરતું નથી, તો આજે આપણે કયા કયા મોબાઈલમાં 5g નેટવર્ક સપોર્ટ કરશે તે જોઈએ.

error: Content is protected !!