24700 કાયમી શિક્ષકની ભરતીની જાહેરાત: 7500 શિક્ષક હાયર સેકન્ડરી માટે

24700 કાયમી શિક્ષકની ભરતીની જાહેરાત: TET-TAT પાસ કરેલ ઉમેદવારો માટે ખુશીના સમાચાર આવી ગયા છે. ગુજરાત રાજ્યમાં કાયમી શિક્ષકની ભરતીને …

Read more

Know About Jantri Value : જંત્રી એટલે શું જંત્રીનો ભાવ કઈ રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે તે જાણો વિગતાનુસાર

Know about Jantri value: ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ વર્ષે જંત્રી સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે ગુજરાત સરકારે પણ જંત્રીમાં …

Read more

error: Content is protected !!